فرم استخدام

  • نام محلسمتمدت کار(ماه)دلیل ترک کار 
    افزودن یک ردیف
  • بهمراه کد- مثال: 22222222-021
  • مثال: 09121234567
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .