ساعات کار

  • شنبه تا چهارشنبه: ۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • پنج شنبه: ۷:۳۰ الی ۲۰
  • جمعه: ۱۰ الی ۱۸
  • روزهای تعطیل: ۱۰ الی ۱۶